Женская грудь - идеальная упаковка для молока!

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Продуктивність пакувальних машин є важливим техніко-економічним показником, який показує, яку кількість пакованих одиниць вироблено машиною за одиницю часу.

Продуктивність машин автоматичної дії залежить від структури циклів. Структура циклів в свою чергу залежить від режиму роботи і структури машини, тобто від її класу і виду.

Клас машини визначається співвідношенням робочого ТР, технологічного Тт і кінематичного Тк циклів машини.

Як відомо, робочий цикл—це тривалість між виходом із машини чергової пакованої одиниці, технологічний — сумарна тривалість всіх несуміщених в часі основних і допоміжних операцій, кінематичний — тривалість часу, після якого положення швидкості і прискорення ланок робочих органів машини повторюється.

Можливі чотири співвідношення цих циклів:

ТР — Тт;

ТР>ТК;

Тт > Тк;

ТР < Тт;

Тр = Тк;

Ту > Тк;

ТР< Тт;

Тр < Тк;

Тт < Тк;

Тр < Тт;

Тр<Тк;

Тт> Тк.

Відповідно до наведених співвідношень циклів машини поділяють на чотири класи.

Поділ машин на групи залежить від способу переміщення продукції, упаковки. Розрізняють дві групи машин: машини першої групи харак­теризуються послідовним переміщенням продукції і упаковки робочими органами; в машинах другої групи — переміщення здійснюються спеціалі­зованими транспортними органами (конвеєром, ротором).

Вид машини залежить від траєкторії переміщення продукції, упаковки. Встановлено чотири види машин: в машинах першого виду переміщення здійснюється за лінійними траєкторіями; другого виду — по дугах кола; третього виду—по комбінованій траєкторії; четвертого виду—по складних траєкторіях.

Для пакувальних машин здебільшого характерні два режими роботи: безперервний і періодичний.

При безперервному режимі робочий цикл дорівнює:

Тр = 1р + %, (6-1)

Де — тривалість, протягом якої виконуються основні операції;

Іц —тривалість, протягом якої викопуються допоміжні операції. Непродуктивна частина робочого циклу Іц є втратами часу і називається цикловими втратами.

Якщо циклові втрати дорівнюють нулю, або суміщені в часі з продуктивною частиною робочого циклу, то ТР = /;>.

(6.2)

подпись: (6.2)При періодичному, або дискретному режимі роботи робочий цикл дорівнює:

ТР іР + + іп,

Де — тривалість циклових втрат, протягом яких робочий орган здійснює холостий хід;

— тривалість простою машини, яка є непродуктивною частиною робочого циклу і називають позацикловими втратами. Ці втрати часу залежать від властивостей машини, її структури і якості обслуговування.

В загальному випадку:

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

(6.3)

Де Іп в — власні позациклові втрати, що визначаються властивостями ма­шини, її структурою;

І п н — невласні позациклові втрати, що визначаються якістю технічного обслуговування машини.

Таким чином, можна записати дві структури робочого циклу:

ПРОДУКТИВНІСТЬ МАШИН АВТОМАТИЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У СПОЖИВЧУ ТАРУ

Т = / _і_ ї л. і 4_/

Р 1Р ^ ц(х) 1П. В 1П. Н. ■

(6.4)

(6.5)

Залежно від структури робочого циклу розрізняють такі види продуктивності машини:

Р т Іи(х)

подпись: 
р т іи(х)
Технологічна:

(6.6)

• циклова:

(6.7)

Р Ц(Х) 1 п. в

подпись: 
р ц(х) 1 п .в
Технічна:

(6.8)

• фактична: р ■ д

2Ф =—————————————— (6.9)

/+/ +t +і

Р Ц(X) 1ГІ. В ^ Іп. н

Дер — число технологічних потоків у машині;

Q — число пакувальних одиниць, що виробляються машиною в одному технологічному потоці протягом одного робочого циклу.

Технологічна продуктивність при прийнятому технологічному процесі пакування є максимально можливою продуктивністю машини.

Циклова продуктивність залежить від структури машини і ефективності використання її робочого циклу при безперервному режимі роботи машини:

Іц =ІТ-Г)^ (6.10)

Де Т]2— коефіцієнт викорис тання робочого циклу при безперервному режи­мі роботи машини, який визначається цикловими втратами.

Фактична продуктивність залежить від ефективності використання робочого циклу при дискретному режимі роботи машини:

^ф ~^ц ‘"Чг ’ (6.11)

Де — коефіцієнт використання робочого циклу при дискретному режимі роботи машини, який дорівнює добуткові:

% ~~ Лів. в ‘ Лг н. н »

Де Т]2В в— коефіцієнт використання робочого циклу, який визначається власними нецикловими втратами;

Чін. н— коефіцієнт використання робочого циклу, який визначається невласними нецикловими втратами.

При цьому:

^т. х ‘Чгв. в’ (6-12)

А

^Ф=^Ф-Г? ГП2В. В’Г?2Н. И — (613)

Підвищення фактичної продуктивності пакувальних машин і ефектив­ності їх роботи можливе тоді, коли значення коефіцієнтів 1)х, Т]2ВВ, Т]2И н, будуть прямувати до одиниці.

Для оцінювання досконалості структур машин потрібно використати функціональні залежності для визначення Хф, Хт х та 2Гф.

428

[1] • {Во +SB —2 ■ а) ‘

Comments are closed.

ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

КОМПОНОВОЧНІ СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В СПОЖИВЧУ ТАРУ

Компоновка машини — це взаємне розташування окремих її вузлів і механізмів та їх взаємозв’язок у процесі виконання операцій пакування. Компоновка машини відіграє важливу роль як з точки зору вартості обладнання та його монтажу, так і з точки зору експлуатаційних витрат. Так компоновка впливає на величину амортизаційних відрахувань з виробничих площ тощо. Поряд із цим готових […]

ПРИСТРОЇ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

Критерій оцінювання того чи іншого товару складається із кількох складових, важливими із яких є: якісні показники продукції, її зовнішній вигляд — тобто упаковка, інформація на етикетці, маркування. Від якості маркування багато в чому залежить вибір покупцем товару. Маркування повинно бути чітким, легко читаним, не стиратися під час транспортування і зберігання товару. Воно повинно мати таку […]